Helshoven - Bovenloop van de Herk

Inhoud van de actie

Langs de bovenloop van de Herk ter hoogte van Helshoven (Borgloon) ligt nog een groot stuk aaneengesloten valleigebied. Dit deels open, deels halfopen natuurgebied bestaat vooral uit natte weilanden, rietlanden en ruigten. Een groot deel van dit gebied is in eigendom en beheer van Natuurpunt. Andere stukken zijn in privé-eigendom en worden beheerd door de lokale wildbeheereenheid. Het meeste noordelijke deel is aangekocht door de provincie en zal worden ingericht als wachtbekken.

Het strategisch project brengt de verschillende eigenaars rond de tafel en werkt mee aan een integrale valleigebonden visie voor het gebied. In de voorbij jaren werden hierdoor al verschillende terreinacties uitgevoerd.

  • Een sparrenrij werd gekapt en omgevormd tot een brede gemengde inheemse houtkant. Er werd gebruik gemaakt van autochtoon plantmateriaal. Er werden ook besdragende soorten geplant die voedsel leveren voor de vogels in de winter. Deze houtkant is een ideale overwinteringsbiotoop voor amfibieën in de winter. 
  • Twee nieuwe poelen werden aangelegd in de bronzone genaamd ‘Geitebron’. In het verleden werden in de ruime omgeving al meerdere poelen gegraven. Door de aanleg van deze nieuwe poelen wordt het netwerk voor amfibieën versterkt. Bovendien zijn de poelen aangelegd op een voormalige diepe afwateringsgreppel die het bronwater versneld afvoerde naar de Herk. Nu wordt het helder bronwater meer ter plaatse gehouden en overstromen de weilanden hiermee in de natte periodes van het jaar. Voorheen verdween het bronwater rechtstreeks in de Herk.
  • Bij de aanleg van de twee poelen werd de grondoverschot gebruikt om de afwateringsgreppel van de Geitebron te verondiepen en lichtjes te laten meanderen. Hierdoor kreeg dit grachtje meer structuur en werden er luwtes gecreëerd.  Het effect hiervan was een half jaar erna reeds zichtbaar.  Planten als Beekpunge, Blauwe waterereprijs en Witte waterkers hebben zich zeer snel ontwikkeld. In de poelen komt nu al Gedoornd hoornblad voor.
  • Lokaal komen zeer mooie exemplaren van wilgen voor die sinds jaren niet meer onderhouden werden. Om uitscheuren te voorkomen werden er verschillende exemplaren geknot. Op deze manier werd aandacht gegeven aan deze bijzonder waardevolle landschapsdragers
Print de fiche

Foto's

Looptijd

Werken werden uitgevoerd in 2011 en 2012.

Verband met projecten

  • Poelen, meanders, hagen, knotbomen, bronzones, valleibosjes, bloemrijke graslanden. Allemaal biotopen die van een valleigebied een stukje topnatuur kunnen maken. De Herk- en Mombeekvallei ondergingen de laatste decennia een aantal structurele veranderingen. Rechttrekken van beken, droger maken van valleigrond en sneller afvoeren van water zijn hiervan de meest ingrijpende voorbeelden. Met de acties in dit project willen we een breed draagvlak creëren voor integraal waterbeheer.

    lees meer