Projecten van de voorbije jaren

 • 2015 - Grote modderkruiper Zuid-Limburg herbergt heel wat bijzondere natuur. In de 17 Zuid-Limburgse gemeenten leven, verspreid over acht Natura 2000-gebieden, een veertigtal Europees beschermde dier- en plantensoorten in meer dan 25 Europees beschermde leefgebieden. Onder het motto ‘samen sterk voor natuur en landschap’ werkt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren enthousiast mee aan de realisatie van het Natura 2000-netwerk. Samen met de eigenaars, gebruikers en beheerders van deze gebieden streven we naar Europese topnatuur.
  De grote modderkuiper is één van die beschermde diersoorten die de nodige aandacht verdient.

  lees meer
 • 2014 - Natuurherstel historische vijver Duras Zuid-Limburg herbergt heel wat bijzondere natuur. In de 17 Zuid-Limburgse gemeenten leven, verspreid over acht Natura 2000-gebieden, een veertigtal Europees beschermde dier- en plantensoorten in meer dan 25 Europees beschermde leefgebieden. Onder het motto ‘samen sterk voor natuur en landschap’ werken wij als regionaal landschap enthousiast mee aan de realisatie van het Natura 2000-netwerk. Samen met de eigenaars en gebruikers van deze gebieden streven we naar Europese topnatuur zoals bijvoorbeeld op het kasteeldomein Duras in Sint-Truiden.

  lees meer
 • 2014 - Bilzen de boom in! Van Bloesem tot sap In Alden Biesen dragen meer dan 40 hectare fruitboomgaarden jaarlijks volop hun vruchten. Te veel fruit om op te eten, maar heerlijk om appelsap van te maken. Daarom bundelden de Stad Bilzen, het RLH, Alden Biesen, de Nationale Boomgaardenstichting en het Agentschap voor Natuur en Bos hun kennis en kunde en ontwikkelden met veel smaak een nieuw Bilzers streekproduct: ‘BIESONDER appelsap’

  lees meer
 • 2014 - De Waterkuil Vechmaal Naast de belangrijke natuurwaarde is De Waterkuil en haar omgeving ook als landschap beschermd. Een natuurlijk stukje erfgoed dat de nodige bescherming verdient.

  lees meer
 • 2014 - Herk en Mombeek Herk en Mombeek kronkelen door prachtige gebieden. Toch is het niet alleen pracht en praal wat je te zien krijgt in de valleien. Dit project heeft als doel de beken en hun valleien te behouden en te herstellen.

  lees meer
 • 2014 - Tumuli van Gingelom De gemeente Gingelom is een landelijke gemeente in het meest zuidwestelijke hoekje van Limburg, tussen Vlaams-Brabant en Luik. Het telt een goede 8.000 inwoners. Gingelom is met zijn 11 kerkdorpen rijk aan statige vierkantshoeves, kerken, kapellen en … tumuli, die getuigen van een Gallo-Romeins verleden. De 3 tumulisites met in totaal 6 grafheuvels in een straal van nauwelijks 1,5 km zijn uniek in Vlaanderen.

  lees meer
 • 2014 - Hermeandering de Herk In Helshoven mag de Herk weer meanderen.

  lees meer
 • 2014 - Bloesemlint De doelstelling van het project is de realisatie van een bloesemlint in het zuiden van Haspengouw en de waarde van de boomgaardengordels rond de dorpskernen in Haspengouw in de kijker te zetten.

  lees meer
 • 2013 - Sanering Beukenberg Parkrangers vervangen op de beukenberg (Tongeren) betonplaten door natuurlijke omheining.

  lees meer
 • 2013 - Aquadra Of de waterkwaliteit nu goed is of niet, of er nu teveel water door een beek stroomt of niet, water stopt niet aan de grenzen. Vlaanderen, Wallonië en Nederland werken daarom samen om de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te vermijden in de valleien van Jeker, Berwijn, Voer en Geul. Om dit doel te bereiken worden er voorbeeldprojecten opgezet.

  lees meer
 • 2013 - Habitat Euregio Een dertiental natuurorganisaties in Nederlands Limburg, België en Duitsland gaan samen in de periode 2010-2013 aan de slag om de landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken te versterken. Het hoofddoel is de leefgebieden voor belangrijke soorten voor de ecosystemen in de grensstreek verbeteren.

  lees meer
 • 2012 - Sapmobiel 2012 - Jaarlijks rotten kilo’s fruit weg onder hoogstambomen, want wat moet de eigenaar doen met zoveel fruit? Hierdoor zijn veel eigenaars hun boomgaard liever kwijt dan rijk. Om het voortbestaan van de hoogstamboomgaarden te verzekeren, kocht de sociale werkplaats van de Nationale Boomgaardenstichting in 2009 een mobiele fruitpers aan.

  lees meer
 • 2012 - Voeren op weg Zonder de vele voetpaadjes en weggetjes zou Voeren er helemaal anders uitzien. Bovendien herbergen deze lijnen in het landschap waardevol erfgoed. De gemeente Voeren heeft aan vzw Trage Wegen en het regionaal landschap de opdracht gegeven om deze wegen en het erfgoed dat ze bewaren te inventariseren en te herstellen.

  lees meer
 • 2012 - Biodiversiteitsambassadeurs De biodiversiteit in Zuid-Limburg is uniek. Een hele waaier aan dier- en plantsoorten voelt zich thuis in Haspengouw en Voeren. Daarom slaan Natuurpunt Limburg, Natuurpunt Beheer, de Nationale Boomgaardenstichting en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar voor de Haspengouwse soortenrijkdom.

  lees meer
 • 2012 - Plan Leeuwerik De Stad Bilzen wil - in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - maximale kansen voor de biodiversiteit en de ecologische infrastructuur in haar gemeente bieden. De uitvoer van landschapsgerichte maatregelen op maat van én bruikbaar voor alle gebruikers van het landschap is het doel.

  lees meer
 • 2011 - Plant van Hier Autochtone bomen en struiken zijn afstammelingen van planten die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze contreien gevestigd hebben. Nog slechts 5% van alle bomen en struiken in Vlaanderen kunnen we autochtoon noemen. De drie Limburgse regionale landschappen hebben de handen in elkaar geslagen om deze uitzonderlijke planten uit de nood te helpen.

  lees meer
 • 2012 - Akkerranden voor bestuivende insecten Zowel de populatie honingbijen als wilde bijen daalt de laatste jaren sterk. Deze bestuivers lijden ernstig onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de intensieve landbouw. Hierdoor zijn er minder resthoekjes en dus minder nestgelegenheid. Ook het gebrek aan bloemen met nectar en stuifmeel vormt een belangrijk probleem. Daarom heeft dit project als doel de bijen te voorzien van voedsel en een nestplaats.

  lees meer
 • 2011 - Parkbomen voor historische tuinen en parken Als je in Haspengouw of Voeren fietst of wandelt, kom je ze vanzelf tegen: de fraaie kasteelparken met hun karakteristieke parkbomen. Onder deze machtige reuzen bevinden zich inheemse bomen, hun speciale cultivars en uitheemse parkbomen. Als je ze bekijkt kan je je moeilijk voorstellen dat ze er na de volgende storm misschien niet meer zullen staan.

  lees meer
 • 2011 - Akkerbiodiversiteit Landbouw is afhankelijk van de natuur. Toch is deze band de laatste decennia sterk verwaterd. Gelukkig doen steeds meer landbouwers inspanningen om de natuur terug in het bedrijf te betrekken. Om deze evolutie te ondersteunen is de actie 'functionele akkerbiodiversiteit' opgezet.

  lees meer
 • 2011 - Het landschap vertelt Het landschap van Haspengouw en Voeren is het groeiende en bloeiende product van een eeuwenlange geschiedenis en een eeuwenlang gebruik. Het begon toen de mens zich in Zuid-Limburg settelde, er bomen kapte en huizen bouwde in de buurt van bronnen en beekjes. Onze streek was geliefd. De rijkdommen van de bodem gebruikte men om woningen te bouwen en de vruchtbare grond zorgde voor voedsel. Het landschapsbeeld verandert echter voortdurend en de laatste 200 jaar volgden de veranderingen elkaar snel op. Laag over laag kreeg het landschap gestalte. De huidige streekbewoner is daarvan een belangrijke getuige.

  lees meer
 • 2012 - Beekbrigade Mombeekvallei De Mombeekvallei op de grens tussen Alken en Hasselt heeft een grote belevingswaarde. De natuurlijke waarden in het besloten landschap van de beekvallei zijn een belangrijke troef van dit natte valleigebied. Het belevingsthema bij uitstek is “water”: ‘Het leven in en rond poelen en meanderende beken en de vallei als favoriete plek voor bijzondere flora en fauna.’
  Met de Beekbrigade willen we de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs terug naar de natuur in hun buurt krijgen.

  lees meer
 • 2010 - Natuurverbinding 41 In 2010 en 2011 schonk het regionaal landschap, met steun van de Provincie Limburg, extra aandacht aan de omgeving van Heks, Horpmaal en Widooie. Door gerichte acties geven we de vleermuizen in dit gebied een duwtje in de rug.

  lees meer
 • 2010 - BoerENnatuur In de moderne landbouw wordt het belang van natuur alsmaar groter. Er wordt steeds vaker gestreefd naar win-win situaties waar zowel landbouw als natuur beter van worden. Landbouwers zijn blij met deze ontwikkelingen, maar ze blijven soms met heel wat vragen achter. Op het kennisforum voor landbouw en natuur kunnen ze hun ei kwijt.

  lees meer
 • 2010 - Broekbrigade De provincie Limburg, Natuurpunt de Vrienden van het Schulensbroek en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren sloegen de handen in elkaar om het natuureducatief aanbod aan het Schulensbroek uit te bereiden. Met succes want sinds 2010 is de Broekbrigade een feit.

  lees meer
 • 2008 - SOLABIO "SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit", kortweg SOLABIO, is een biodiversiteitproject in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Vanuit het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werd binnen SOLABIO ingezet op concrete acties en kennisuitwisseling.

  lees meer
 • In het kader van de ruilverkaveling van Grootloon, heeft de provincie verscheidene percelen met hoogstamboomgaarden verworven. Met dit project hebben we voor deze percelen een toekomstvisie ontwikkeld betreffende functie, gebruik en beheer. In deze visie staat natuur- en milieubeheer centraal,...

  lees meer
 • Op vraag van de gemeente Voeren werkte het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in samenwerking met Toerisme Voerstreek een project uit voor de realisatie van kwaliteitsvolle informatieborden en een wandelroutenetwerk. Het resultaat is een droom voor elke wandelaar! Het...

  lees meer
 • 2007 – Leren Beheren Bij veel landbouwers groeit het besef dat het beheer van landschap of natuur in te passen is in hun bedrijfsvoering. Ook natuurbeschermers en lokale overheden zetten stappen in de richting van de landbouw voor het beheer van (natuur)terreinen. Toch is dit niet altijd even eenvoudig....

  lees meer
 • In ons eerder project "Gluren bij de buren" creëerden we een band tussen natuurbeheerders en landbouwers. Met "Boeren voor natuur voor boeren" gaan we een stap verder. We proberen landbouwers effectief in te zetten in natuurbeheer. Een excursie en een brochure zullen hen op weg helpen om die...

  lees meer
 • 2006 – Trage waters en trage wegen in het Schulensbroek Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkte in 2007 samen met ‘De Vrienden van het Schulensbroek’ (Natuurpunt vzw) een actieplan uit voor het natuurgebied Schulensbroek. Dit gebeurt in het kader van het GLE-beleid van de provincie Limburg, die de nodige middelen ervoor voorzag. We...

  lees meer
 • Haspengouw en Voeren staan bekend om hun areaal hoogstambomen en de grote dichtheid aan holle wegen. Deze landschapselementen vormen niet alleen een wezenlijk onderdeel van het landschap, ze hebben ook een ecologische functie. Helaas verdwenen in het verleden al heel wat hoogstambomen ten...

  lees meer
 • In 2005 namen de provincie Limburg (Provinciaal Natuurcentrum) en de drie Limburgse regionale landschappen het initiatief om typisch Limburgse soorten te beschermen. De biodiversiteit gaat sinds geruime tijd achteruit en daar wil het project op inspelen. In het project werkt per regionaal...

  lees meer
 • In de vorige eeuw viel de zorg van de landbouwers voor het traditionele landschap grotendeels weg. Hagen en houtkanten die voorheen de natuurlijke afbakening van hun percelen vormden en ook geriefhout opleverden, werden vervangen door prikkeldraad. Braakliggend land moest maximaal benut worden...

  lees meer
 • Met de steun van de Provincie Limburg ging in 2005 speciale aandacht uit naar de landbouwers. Zowel Haspengouw als Voeren zijn immers cultuurlandschappen, waarbij de landbouwer een belangrijke stempel op de landschapskwaliteit drukt. Via dit project werden bij 53 landbouwers hagen,...

  lees meer
 • De bedoeling van dit project was landbouwers te introduceren in het agrarisch natuurbeheer. Via informatieavonden werd toegelicht hoe landbouwers zich kunnen engageren op vlak van landschapszorg en agrarisch natuurbehoud. Voor de geïnteresseerde bedrijven werd, na bedrijfanalyse, nagegaan...

  lees meer
 • Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ook de landbouwers in Haspengouw een actieve rol willen spelen in de zorg voor het landschap, gingen wij in 2004 van start met het demonstratieproject ‘natuurlijker boeren’. Hiervoor kregen we de financiële steun van de Vlaamse Overheid (Administratie Land-...

  lees meer
 • Sinds 2001 is ook de gemeente Voeren aangesloten bij ons Regionaal Landschap. Met hulp van de Provincie Limburg werken we via een speciaal project ‘Landschapsherstel’ in deze uitzonderlijk mooie streek. We plantten in twee jaar tijd al meer dan 1200 oude hoogstammige fruitbomen terug. Ook...

  lees meer
 • Met de steun van de provincie Limburg, de Vlaamse Gemeenschap en meer dan 60 grondeigenaren, ging het landschapsteam tijdens de winter 2003 aan de slag in het gehucht Vrijhern (Hoeselt). In een gebied van 70 hectaren kregen alle nog bestaande hagen en houtkanten een scheerbeurt en werden...

  lees meer
 • Veel regen, veel water, veel kikkers? Is dat wel zo? Kikkers behoren samen met padden en salamanders tot de amfibieën. Dieren die een deel van hun leven in het water doorbrengen. In Zuid-Limburg leven een tiental verschillende amfibiesoorten. Maar het gaat niet zo goed met hen, ze vinden...

  lees meer