Projecten

2004 – Steunpunt agrarisch natuurbeheer

Projecten van de voorbije jaren

De bedoeling van dit project was landbouwers te introduceren in het agrarisch natuurbeheer. Via informatieavonden werd toegelicht hoe landbouwers zich kunnen engageren op vlak van landschapszorg en agrarisch natuurbehoud.

Voor de geïnteresseerde bedrijven werd, na bedrijfanalyse, nagegaan welke maatregelen konden genomen worden rond natuur: aanleg van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, poelen, boomgaarden, bomenrijen, …), welke beheerovereenkomsten mogelijk waren en hoe landschapselementen konden passen in een economisch efficiënte bedrijfsvoering. 30 bedrijven sprongen op de kar met heel wat realisaties als resultaat.

Het project heeft bijgedragen tot de verbetering van de belevingswaarde van het landschap, tot het verhogen van de biodiversiteit en de waardering voor de agrarische ondernemer.