Projecten

2007 – Beheerplan Grootloon

Projecten van de voorbije jaren

In het kader van de ruilverkaveling van Grootloon, heeft de provincie verscheidene percelen met hoogstamboomgaarden verworven. Met dit project hebben we voor deze percelen een toekomstvisie ontwikkeld betreffende functie, gebruik en beheer. In deze visie staat natuur- en milieubeheer centraal, zonder educatie, toerisme, cultuurhistorie en archeologie te verwaarlozen.

De toekomstvisie bevat een analyse en inventarisatie van de huidige situatie, een streefbeeld, een specifiek beheerplan per perceel en een gebiedsgericht en geïntegreerd uitvoeringsplan.

In deze visie worden drie beheeralternatieven naar voor geschoven die de basis vormen voor structureel behoud en beheer van hoogstamboomgaarden in Grootloon.