Projecten

2011 - Akkerbiodiversiteit

Projecten van de voorbije jaren

Landbouw is afhankelijk van de natuur. Toch is deze band de laatste decennia sterk verwaterd. Gelukkig doen steeds meer landbouwers inspanningen om de natuur terug in het bedrijf te betrekken. Om deze evolutie te ondersteunen is het project 'akkerbiodiversiteit' opgezet.

Maatregelen

Akkerranden of overhoeken die ingezaaid worden met een bloemrijk graanmengsel zorgen voor meer insecten en akkervogels op de akker. De landbouwer wint, want veel insecten zijn natuurlijke plaagbestrijders. De natuur wint ook, want de bedreigde akkervogels krijgen een plekje waar ze zich het jaar rond kunnen verschuilen en voedsel kunnen zoeken. Want deze vogels vinden door de efficiënte manier van oogsten geen voedsel meer op de akkers.

Ook natuurverenigingen en wildbeheereenheden kunnen bloemrijke graanranden aanleggen. Eentonige maïsakkers worden zo omgevormd worden tot kleurrijke graanpercelen. Ze kunnen bij zowel bij het RLH als het Agentschap voor Natuur en Bos terecht voor subsidies, zodat ze slechts 10% van de kostprijs zelf moeten betalen.

We doen ook onderzoek naar het maaien van grasstroken die wegspoeling van grond tegengaan. We bekijken welk maaibeheer het best is voor de akkervogels, de akkerkruiden en de insecten. Soms zaaien we ook akkerkruiden in op deze grasstroken om insecten een duwtje in de rug te geven.

Monitoring

Om te onderzoeken of al deze maatregelen werkelijk de biodiversiteit verhogen, worden vrijwilligers ingeschakeld. Zij gaan ter plaatse de akkervogels en insecten monitoren en bezorgen ons de resultaten van hun veldwerk. Er wordt ook onderzoek verricht naar de aanwezigheid van natuurlijke plaagbestrijders in de akkerrand en in het aangrenzende perceel. 

Meer info: Mieke Vanlangenaeker


Partners